Privacy en klachtenregeling

Privacy

 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en mogen alleen met anderen worden besproken wanneer u daar (schriftelijke) toestemming voor geeft. Uw zorgverzekeraar krijgt wel inzage in de ‘prestatie’ maar niet in de diagnose of inhoud van de behandeling. Wel heeft de zorgverzekeraar recht om de behandelaar te controleren. Als de zorgverzekeraar dat via uw dossier wil doen, moet u daar toestemming voor geven.
De hulpverleners die Generalistische Basis Geestelijke GezondheidsZorg (GB-GGZ) leveren, zijn verplicht bepaalde gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen en wordt via beveiligde routes overgedragen. De gegevens in dit systeem mogen ingezien worden door het ministerie van VWS, de NZa, het CvZ, het CBS en DBC-Onderhoud. Deze organisaties gebruiken de data voor de uitvoering van hun wettelijke taken. De gegevens hoeven niet aan het DIS aangeleverd te worden in geval van OVP.
Als u er bezwaar tegen heeft dat de gegevens aan DIS worden doorgegeven, kunt u dit bij mij aangeven op uw informed consent formulier. 
Daarnaast moet informatie over het verloop van de behandeling aangeleverd worden aan de Stichting Benchmark GGZ. Deze informatie wordt gebruikt om behandelaars informatie te geven over hun prestaties in vergelijking met die van anderen. Ook deze informatie is niet herleidbaar tot individuele personen die in behandeling zijn.

 

  • VWS: Ministerie van volksgezondheid welzijn en sport
  • NZa: Nederlandse Zorg autoriteit
  • CvZ: College voor zorgverzekeringen
  • CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek
  • DBC onderhoud: Diagnose Behandel Combinatie Onderhoud
  • DIS: DBC Informaties Systeem

 

Kwaliteitsstatuut

Elke zorgaanbieder, vrijgevestigd of instelling, moet per 1 januari 2017 een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben om ggz-zorg te kunnen leveren. Om mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut in te zien, klik hier.


Klachtenregeling

Wanneer u een psychologische behandeling krijgt, is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met uw behandelaar. Dat wil zeggen dat u als zorgontvanger rechten en plichten heeft. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Hierin staan onder andere beschreven:

• Uw recht om zelf een hulpverlener te kiezen

• Uw recht op informatie

• Uw recht op inzage van uw dossier

• Uw recht op geheimhouding van uw gegevens

• Uw recht om een klacht in te dienen


Klacht indienen

Als u een klacht heeft, stel ik het op prijs als u deze eerst met mij bespreekt. Indien u zich onvoldoende gehoord voelt in uw klacht, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging NIP, telnr: (030) 8201500